002 MARTINEZ Sergio - Spain
003 PANAIA Maxime - France
005 NEYENS Glenn - Belgium
006 DAGATA Alessio
007 PANAIA Maxime - France
008 DAGATA Alessio
009 DAGATA Alessio
010 PANAIA Maxime - France
011 NEYENS Glenn - Belgium
012 PANAIA Maxime - France
013 PANAIA Maxime - France
014 MARTINEZ Sergio - Spain