31 jan - Belgian 3-Cushion - BC Quality 1 vs KBC Kortrijkse 1

01 BITALIS vs JORISSEN
01 BITALIS vs JORISSEN
02 JORISSEN Jeffrey
02 JORISSEN Jeffrey
03 JORISSEN Jeffrey
03 JORISSEN Jeffrey
04 JORISSEN Jeffrey
04 JORISSEN Jeffrey
05 JORISSEN Jeffrey
05 JORISSEN Jeffrey
06 BITALIS Richard
06 BITALIS Richard
07 JORISSEN Jeffrey
07 JORISSEN Jeffrey
08 JORISSEN Jeffrey
08 JORISSEN Jeffrey
09 BITALIS Richard
09 BITALIS Richard
10 BITALIS Richard
10 BITALIS Richard
11 BITALIS Richard
11 BITALIS Richard
12 VLERICK Mathieu
12 VLERICK Mathieu
13 BEGHIN Frederic
13 BEGHIN Frederic
14 BEGHIN Frederic
14 BEGHIN Frederic
15 BEGHIN Frederic
15 BEGHIN Frederic
16 VLERICK Mathieu
16 VLERICK Mathieu
17 BEGHIN Frederic
17 BEGHIN Frederic
18 BEGHIN Frederic
18 BEGHIN Frederic
19 VLERICK Mathieu
19 VLERICK Mathieu
20 BEGHIN Frederic
20 BEGHIN Frederic
21 MERCKX Eddy
21 MERCKX Eddy
22 MERCKX Eddy
22 MERCKX Eddy
23 RAVESTYN Martin
23 RAVESTYN Martin
24 BRANTS Ronny
24 BRANTS Ronny
25 BRANTS Ronny
25 BRANTS Ronny
26 RAVESTYN Martin
26 RAVESTYN Martin
27 DE BACKER Peter
27 DE BACKER Peter
28 RAVESTYN Martin
28 RAVESTYN Martin
29 MERCKX Eddy
29 MERCKX Eddy
30 RAVESTYN Martin
30 RAVESTYN Martin
31 DE BACKER Peter
31 DE BACKER Peter
32 DE BACKER Peter
32 DE BACKER Peter
33 DE BACKER Peter
33 DE BACKER Peter
34 RAVESTYN Martin
34 RAVESTYN Martin
35 MERCKX Eddy
35 MERCKX Eddy
36 BRANTS Ronny
36 BRANTS Ronny
37 RAVESTYN Martin
37 RAVESTYN Martin
38 BRANTS Ronny
38 BRANTS Ronny
39 BRANTS Ronny
39 BRANTS Ronny
40 MERCKX Eddy
40 MERCKX Eddy
41 RAVESTYN Martin
41 RAVESTYN Martin
42 DE BACKER Peter
42 DE BACKER Peter
43 DE BACKER Peter
43 DE BACKER Peter